Physics Faculty Members

Physics Faculty Members

      

Dr. Mohd Amin Malik

Dr. Suram Singh

Dr.Sanjay Verma

Dr.Dinesh Jasroti

Dr Bhavnaish Chand

Prof.Amit Kumar